گیانی دلدار - ئاو و ئاگر

گه ر گیانی دلداربشکێنێ بێ ده نگی

ئاگر به ر ئه دا به گشت جیهانا

ئه و جیهانه ی به بێ سه رو چاو

ئه شکێنێ پارچانی بچکۆلانه

ئه وجا ئاسمان ئه درێت

تاکوو کاش نامێنێته وه

نه جێگای شه ر و هه را

دلخۆشی ئه بێته دلته نگی

هیچ نیه هێزی تریسکی روژ

به رامبه ر گیانی دلدار

تریسکه ی رۆژ بێ هێز تره

 له تریسکه ی گیانی دلدار

مه پرسه له وانه ی ناناسن مێوانداری  

له و لایه ی نزیکی دلداری که مه

نامێنێ ئێش و ئازار  

نامێنێ ناخۆشی و دل پیسی

لێنادرێ دۆل و زورنا

خوا ئاگری تێبه ردا

ئاگری گیان سووتاندن

هه ستی پێ ئه که ی به دل