What is this life without lies
Truth don´t ruin our false cries
If you do abstain from telling lies
Life drops off like summer flies

ژیان بی درو - بی تام و زرو
راستی ئه کوژی - ژیانی ئیمرو
گه ر درو نه که ی - ژیانمان تاره
راستی بو ژیان - وه ک ژه هری ماره

چ له دروی دروزن خوشتر نیه
چ له راستگویی بی ره نگتر نیه
به سایه ی درو - ژیانم ژیانه
سوپاس بو درو - ژیانم جوانه

لیم گه ری بچمه - ناو دروزنا
چونکه وه رز نابم - له ناو فیربازا
زور درو بکه ن - له که س مه ترسن
روژی هه ر یه ک جار - ببن به دروزن

ووتم نه به خوا راست گویی ناکه م

بوچی ئه ته وی من خوم رسوا که م

Jamshid

Bremen, 28 April 2016