زمانی دایک

زمانی کوردی زمانی نه ن و باپیر مانه

زمانی کوردی له  پێش دین و این مانه

بلێ - بنوسه هه موو ده م به کوردی

زمانی یه که مت بیکه زمانی کوردی

 

گوێ لێ بگره له ده می کچان و ژنان

له ده می   هه موو مندالان و پیاوان

ئه گه ر کورد به کوردی نایه وێ بدوێ

چۆن ئه بێ گله یی له که سی تر بکرێ

Jamshid

Bremen, 13 February 2017