کچی کورد

نه روو داروو بی شه رمم

نه ناشرین و روو ره شم

هه میشه وه ک گول گه شم

له خواوه من جوانم

 

کوری کورد

به خوا تو زور جوانی

ده رمانی  سه ر گردانی

هه موو که سیک ئه زانی

که تو باغچه ی گولانی

--------------------

ده ستی لی هه ل ناگرم

به خوا وازی لی ناهینم

خوشه ویسته دلبه رم

شیتی جوانی ئه و گوله م

Jamshid

Bremen, 2 September 2016