من کوردم کوردم کوردم
به دین و ئایینی په رست م
به دل و گیان و ده ست م
یه زیدی م یان زه رده شت م
کرمانج م یان سورانی م
زازای م یان هه ورامی م
فیلی م  یان بادینی م
لوری م  یان گورانی م
هه ر کوردم کوردم کوردم
له خاکی گول و و درخت م
Jamshid - Bremen, 19 June 2016