دایکی خۆشه ویست ده گه ر برای کچکۆکه پشتوان ده گه ر منداری ساوا کامران له ئامێزێ مدینة خان له سه ر بان له رواندز له سه ر خه ره ند

گورانی دایکی خۆشه ویستمان مریم خانی رواندزی لۆ منداری ساوا (كامران) له رواندز له سه ره تای شێسته کان. (مدینة خان) چیژی نازداری جوانی دراوسێمان چیژی په ریه خان ژنا ئاغه ی خوشکی زرار و گه لاوێژ و جیهان زۆر جار ده هاته لای دایکم وه کامرانی له ئامێز ئه کرد وه ئه ی گیراوه گورانی دایکم. جا ریک (مدینة خان) ده گه ر چیژه کی دراوسیمان له سه ر جاده ی خه ره ند ئه رۆیشت وه پێش گێرانه وه ی گۆرانیه که پێ ووتم: جمشید له بیرته - پاشان ده ستی پێ کرد به پێکه نین

ئادیلۆکێ

ئادیلۆکێ و ئادیلۆکێ - ئادیلێ و ئادانێ

ئادیلۆکێ چاو جوانێ - ئادیلێ و ئادانێ

ئادیلۆکێ روومه ت پانێ - ئادیلێ و ئادانێ

مدینة خان چیژی رواندزی ناسک و نازدار له مارامه له سه ر بان له سه ر خه ره ند
منداری ساوا کامران به پرچی زه ردی گوریزه وه کراسی منداری خه پان له سه ر بان له سه ر خه ره ند