حالکۆن پیاوێکی رواندزی هه ژار بوو پاره ی نه بوو گۆری و پێلاو بکری ئه وجا پێی خۆی ره نگاو ره نگ بویاغ ئه کرد

پیاۆێکی قه له و و سوره بوو - که ناس بوو